ZAPRASZAMY na naszą stronę na Facebooku

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych "Malwa plus"

ciekawostki, aktualności i zdjęcia na bieżąco !!!

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/05/PFRON/2021
z dnia 24.05.2021na świadczenie usługi przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia w Świetlicy Integracyjnej

w ramach projektu „Aktywni - Samodzielni uczestnicy Świetlicy Integracyjnej Malwa Plus” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zamawiający:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MALWA PLUS

Ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Mail: wtz.grodzisk@wp.pl.

Osoba do kontaktu: Iwona Mejsner tel. 604-585-226.

 1. SPOSÓB I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdz. VIII. Zasada Konkurencyjności, zamówienie będzie udzielone w oparciu o zasadę konkurencyjności (wartość zamówienia przekracza 14.000 Euro). Zgodnie z zasadą Zamawiający upubliczni Zapytanie poprzez:

 1. Wysłanie Zapytania do 3 potencjalnych Wykonawców

 2. Zamieszczenie Zapytania na stronie internetowej Zamawiającego

 3. Zebranie i ocenę ofert

 4. Wybór Wykonawcy

 5. Sporządzenie protokołu

 6. Poinformowania Wykonawców o wynikach postępowania

 7. Zamieszczenie informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej Zamawiającego

 8. Podpisanie umowy

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

CPV 60.17.00.00-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu maksymalnie 40 osób niepełnosprawnych na zajęcia w Świetlicy Integracyjnej Malwa Plus w okresie od 07.06.2021 do 31.03.2022 na terenie powiatu grodziskiego.

 2. Uczestnikami usług przewozu będą osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz inne osoby niepełnosprawne, które ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności wymagają dowiezienia do dziennego klubu opieki (z autyzmem, z niedowładem kończyn, głuche, niewidome, poruszające się o kulach bądź przy pomocy chodzików).

 3. Termin świadczenia usługi: od 07.06.2021 do 31.03.2022

 4. Liczba osób objętych świadczeniem usług: 30 osób

 5. Opis świadczonej usługi:

  1. Usługa polegać będzie na przewozie uczestników niepełnosprawnych na trasie: Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40 (siedziba WTZ) – a miejscem zamieszkania uczestnika

  2. Usługa obejmuje również kurs powrotny.

  3. Zasięg terytorialny obejmuje powiat grodziski.

  4. Łącznie przewidywana dzienna liczba kilometrów wynosi: 100 km.

  5. Zamawiający zastrzega sobie zmianę dziennej liczby kilometrów (w zależności od aktualnych potrzeb), a także rezygnacji z usług przewozu w danym dniu – po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcę.

  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości przewożonych osób niepełnosprawnych i zasięg terytorialny.

  7. Harmonogram świadczenia usług: w godzinach 8.00 – 10.00 oraz 16.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku.

  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin realizowania usługi przewozu osób niepełnosprawnych.

  9. Dzienna trasa przejazdu będzie ustalona z Kierownikiem Projektu codziennie przed wykonaniem usługi.

  10. Dzienna trasa przejazdu zaczyna się od siedziby Zamawiającego i kończy się na siedzibie Zamawiającego.

  11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił do realizacji usługi bus posiadający miejsca dla przynajmniej 9 osób, w tym przy przewozie 1 wózka jeszcze przynajmniej 5 miejsca do przewozu osób.

  12. Wymogi stawiane Wykonawcy:

 • pojazd dostosowany do przewozów osób niepełnosprawnych,

 • utrzymywanie czystości i porządku w pojeździe,

 • zapewnienie sprawności technicznej pojazdu (w tym ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW),

 • przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, apteczka pierwszej pomocy,

 • niezwłoczne zapewnienie rezerwowego busa w przypadku awarii używanego busa,

 • przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych pasażerów,

 • zapewnienia odpowiedniego standardu przewozów (przewożenie wyłącznie uczestników projektu, zapewnienie wszystkim miejsc siedzących, ogrzewanie wg potrzeb itp.),

 • przestrzegania regularności oraz punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem przejazdów, w tym też odpowiednie reagowanie na warunki pogodowe,

 • kierowcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz wykazywać się wysoką kulturą osobistą,

 • zapewnienie stałej łączności Zamawiającego z kierowcą/kierowcami.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Planowany termin wykonania zamówienia: od 07.06.2021 do 31.03.2022 (od poniedziałku do piątku w dni robocze)

 2. Planowany okres realizacji umowy 07.06.2021 – 31.03.2022.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia usługi przewozu osób.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

 1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań (Załącznik nr 2). Oświadczenie muszą złożyć wszyscy reprezentanci Wykonawcy. Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia. Weryfikacja warunku nastąpi na podstawie dokumentów rejestrowych Wykonawcy złożonych jako załącznik do oferty (KRS, CEIDG, inny dokument) oraz oświadczenia zawartego w ofercie;

  2. dysponują niezbędnym zapleczem technicznym (pojazdy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – posiadają windę lub najazd na wózek inwalidzki) i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne wykonanie niniejszego zamówienia w terminach miesięcznych; Weryfikacja warunku nastąpi na podstawie oświadczenia znajdującego się w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);

  3. Posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia i licencje wymagane prawem przy przewozie osób niepełnosprawnych; Weryfikacja na podstawie oświadczenia znajdującego się w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

  4. Posiadają ubezpieczenie NNW; Weryfikacja na podstawie oświadczenia znajdującego się w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Oferta i wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi).

 4. Osoby upoważnione do podpisania oferty, muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

 5. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP.

 6. Cena oferty musi być przedstawiona w PLN jako cena brutto, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

 7. Podana cena musi zostać podana za 1 km przejazdu i obejmować wszystkie koszty związane z przewozem osób na trasie pomiędzy siedzibą Zamawiającego a miejscem zamieszkania uczestnika.

 8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

 9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

 10. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 11. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku powiązań, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie wszystkich dołączonych załączników.

 13. Ofertę należy dostarczyć w terminie do końca dnia 03.06.2021r.

 14. Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 3 możliwych sposobów):

 1. drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail Zamawiającego: wtz.grodzisk@wp.pl z tematem wiadomości: „Oferta na przewóz osób do Zapytania Ofertowego nr 01/05/PFRON/2021”;

 2. osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kopercie z dopiskiem „Oferta do Zapytania Ofertowego nr 01/05/PFRON/2021”;

 3. pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego, z dopiskiem „Oferta do Zapytania Ofertowego nr 01/05/PFRON/2021”;

 1. W przypadku oferty składanej drogą pocztową decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 2. Zamawiający uzna ofertę za nieważną jeżeli:

  1. oferta została złożona po wyznaczonym terminie

  2. nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 1. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

 1. Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 1.  
  1. cena ofertowa brutto: 100%

 1. Ocena ofert w oparciu o kryterium cenowe dokonana zostanie na podstawie uzyskanych punktów, obliczonych według wzoru:

Najniższa cena brutto za 1 km

---------------------------------------- x 100 = ilość punktów

Cena brutto za 1 km ocenianej oferty

 1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Maksymalna liczba punktów 100.

 3. W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAWARCIA UMOWY

 1. Zamawiający informuje, a potencjalny Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy:

  1. W przypadku braku realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie określonym w zapytaniu ofertowym i ustaleniami pomiędzy Stronami lub realizacji zamówienia z wadami bądź bez zachowania należytej staranności, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od niego.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia liczonego, od przedmiotu zamówienia, które nie zostało jeszcze dostarczone i przyjęte protokołem odbiorczym.

  3. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie określonym w §2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości zamówionego przedmiotu zamówienia za każdy tydzień zwłoki.

  4. Zamawiający może odstąpić od kar umownych w uzasadnionych przypadkach.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem Umowy zobowiązany jest, na żądanie Zamawiającego, dostarczyć kserokopię licencji lub dokumentu równoważnego na przewozy krajowe osób, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 2. Warunki płatności:

  1.  
   • raz w miesiącu, w terminie 7 dni po miesiącu wykonania usługi przewozu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT i podpisanego przez obie strony protokołu wykonania usługi.

 3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie.

 4. Zaproponowane w ofercie wynagrodzenie nie podlega negocjacji w trakcie trwania umowy, wszystkie podane w formularzu oferty ceny są stałe;

 5. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 1. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta nastąpi w sposób odpowiadający zmianie przepisów i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie nowych przepisów i tyko w odniesieniu do części zamówienia realizowanych po tym terminie.

 2. Umowa zostanie podpisana na okres od 07.05.2021r. do 31.03.2022r.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu obowiązywania umowy.

 1. INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana drogą elektroniczną do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w ustalonym terminie oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 2. Informacja o wyniku postępowania będzie zawierała nazwę wybranego Wykonawcy.

 3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a jej cena nie będzie przekraczać kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy, który planowany będzie nie wcześniej niż 2 dni po przekazaniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 5. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę wybrano za najkorzystniejszą odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert (uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów).

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku gdy wartość ofert przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego jeśli Ceny najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zakontraktował we wniosku o dofinansowanie dla dostawy przedmiotu zamówienia, a negocjacje nie przyniosły obniżenia ceny, a także kiedy jakość oferowanego przedmiotu zamówienia pomiędzy ofertami nie będzie mogła być porównywalna.

 1. ZAKRES WYKLUCZENIA

 1. Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w części IV i V niniejszego zapytania oraz niezłożenia wymaganych załączników.

 2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie upubliczniona w taki sam sposób jak zapytanie ofertowe. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez konieczności podawania przyczyny, także po terminie otwarcia ofert.

 1. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Formularz Ofertowy

 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 3. Wzór umowy

Iwona Mejsner - Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych MALWA PLUS

Grodzisk Mazowiecki, dn. 24.05.2021r. 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/05/PFRON/2021

na świadczenie usługi przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia aktywnej integracjiw ramach projektu „Aktywni - Samodzielni uczestnicy Świetlicy Integracyjnej Malwa Plus” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1. Ja/My, niżej podpisani:............................................................................................................................................... działając w imieniu i na rzecz firmy :...............................................................................................................................................

(nazwa, adres, tel., fax., email)w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia aktywnej integracji, składam/my niniejszą ofertę. 1. Oferuję/emy cenę brutto za przewóz osób niepełnosprawnych za 1 km busem w kwocie: ............................................ zł, słownie: …………………………………………………, w tym …..% podatek VAT w kwocie …………………….. zł.

 2. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem udostępnionym przez Zamawiającego. Ponadto nie wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

 3. Oferuję/emy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zaproszenia.

 4. Zamówienie wykonam/my w terminie wymaganym przez Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i jednocześnie wyrażamy zgodę na ewentualną zmianę godzin przewozu osób niepełnosprawnych, ilości przewozu osób niepełnosprawnych oraz trasy przewozu osób niepełnosprawnych.

 5. Oświadczam/my, że zawarty w zaproszeniu projekt umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i zobowiązuję/emy się w przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 6. Oświadczamy, że posiadam/my wszelkie niezbędne licencje, pozwolenia, wymagane przepisami prawa do przewozu osób niepełnosprawnych.

 7. Oświadczamy, że posiadam/my ubezpieczenie NNW.

 8. Ofertę składam/my na ........ kolejno ponumerowanych stronach.

 9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

  1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowo - osobowych

  2. ………………………...................................... …………………………….…………

(miejscowość i data) (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowegoOŚWIADCZENIE

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/05/PFRON/2021

na świadczenie usługi przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia aktywnej integracjiJa niżej podpisany(a)

……………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że jestem/nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………..

Data i podpis Beneficjenta lub osoby uczestniczącej w postępowaniu

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowegoUMOWA NR 01/05/PFRON/2021

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/05/PFRON/2021zawarta w dniu 04.06.2021r. w Grodzisku Mazowieckim, pomiędzy:

STOWARZYSZENIEM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MALWA PLUS z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim kod 05-825 Grodzisk Mazowiecki przy ul. Traugutta 40 wpisaną do KRS nr 0000374369 NIP 5291789347, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

 1. Iwonę Mejsner – Prezesa Zarządu

Zwaną dalej „Zamawiającym”

A:

………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

 1. ………………

Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu Zapytania ofertowego nr 01/05/PFRON/2021.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu osób niepełnosprawnych do zrealizowania usług aktywnej integracji od 07.06.2021 do 31.03.2022 w ramach projektu „Aktywni - Samodzielni uczestnicy Świetlicy Integracyjnej Malwa Plus współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 2. Zakres i harmonogram świadczenia usługi przewozu został określony w Zapytaniu Ofertowym nr 01/05/PFRON/2021.

 3. W zależności od potrzeb osób niepełnosprawnych, Zamawiający może zmienić przedmiot zamówienia w zakresie ilości przewożonych osób, godzin przewożonych osób oraz trasy przewożonych osób, o czym poinformuje Wykonawcę w terminie 1 dnia przed datą zmiany przedmiotu zamówienia.

§ 2

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w godzinach podanych w Zapytaniu ofertowym nr 01/05/PFRON/2021.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin wykonania usługi przewozu, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę mailowo.

 3. Zmiana godzin nie może nastąpić później niż 3 dni przed datą podaną w zapytaniu ofertowym nr 01/05/PFRON/2021.

§ 3

 1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z ceną zawartą w ofercie tj. cena za jeden km przejechanej trasy: cena netto za 1 km …………….. zł, podatek VAT ……………… cena brutto za 1 km …………….. zł (słownie: …………. złotych).

 2. Wykonawca oświadcza, że ceny wykazane w ust.1 są stałe w okresie realizacji zadania tj. od 07.05.2021 do 31.03.2022.

 3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w umowie w terminie 7 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 4. Płatność dokonana będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia za dany miesiąc.

 5. Zamawiający zapłaci za faktycznie przejechane kilometry, na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu wykonania usługi.

 6. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym odbiorze wykonania usługi w terminie 7 dni.

§ 4

 1. Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia staranności w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

 2. W przypadku braku realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie określonym w Zapytaniu ofertowym i ustaleniami pomiędzy Stronami lub realizacji zamówienia z wadami, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od niego, a Wykonawca zapłaci karę umowną zgodnie z par. 6 ust. 1.

§ 5

 1. W przypadku braku realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie określonym w zapytaniu ofertowym i ustaleniami pomiędzy Stronami lub realizacji zamówienia z wadami bądź bez zachowania należytej staranności, Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od niego.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia liczonego, od przedmiotu zamówienia, które nie zostało jeszcze dostarczone i przyjęte protokołem odbiorczym.

 3. W przypadku braku realizacji zamówienia w terminie określonym w §2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości zamówionego przedmiotu zamówienia za każdy tydzień zwłoki.

 4. Zamawiający może odstąpić od kar umownych w uzasadnionych przypadkach.

§ 6

 1. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku, gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 • konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 1. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta nastąpi w sposób odpowiadający zmianie przepisów i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie nowych przepisów i tyko w odniesieniu do części zamówienia realizowanych po tym terminie.

 2. Umowa zostanie podpisana na okres realizacji projektu od 07.05.2021r. do 31.03.2022r.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu obowiązywania umowy.§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.§ 8

 1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.________________________ ________________________

/Wykonawca/ /Zamawiający/

Załącznik nr 1 do umowy nr 01/05/PFRON/2021PROTOKÓŁ WYKONANIA USŁUGI PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NA ZAJĘCIA AKTYWNEJ INTEGRACJI

DO UMOWY NR 01/05/PFRON/2021

Miesiąc …………….. rok …………….Dzień

Trasa

Liczba przejechanych kilometrów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam wykonania usługi transportowej:……………………………………………….

Data i podpis Kierownika Projektu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/05/PFRON/2021
z dnia 25.05.2021na dostawę wyżywienia dla 40 uczestników Świetlicy Integracyjnej

w ramach projektu „Aktywni - Samodzielni uczestnicy Świetlicy Integracyjnej Malwa Plus” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zamawiający:

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MALWA PLUS

Ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Mail: wtz.grodzisk@wp.pl.

Osoba do kontaktu: Iwona Mejsner tel. 604-585-226.

 1. SPOSÓB I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdz. VIII. Zasada Konkurencyjności, zamówienie będzie udzielone w oparciu o zasadę konkurencyjności (wartość zamówienia przekracza 14.000 Euro). Zgodnie z zasadą Zamawiający upubliczni Zapytanie poprzez:

 1. Wysłanie Zapytania do 3 potencjalnych Wykonawców

 2. Zamieszczenie Zapytania na stronie internetowej Zamawiającego

 3. Zebranie i ocenę ofert

 4. Wybór Wykonawcy

 5. Sporządzenie protokołu

 6. Poinformowania Wykonawców o wynikach postępowania

 7. Zamieszczenie informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej Zamawiającego

 8. Podpisanie umowy

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

CPV 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków

CPV 55321000-6 – usługi przygotowania posiłków

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 40 osób niepełnosprawnych (przygotowanie i dostawa posiłków), uczestniczących w zajęciach Świetlicy Integracyjnej w Grodzisku Mazowieckim w okresie od 07.05.2021 do 31.03.2022r.

 2. Usługa cateringowa obejmuje przygotowanie i dostarczenie następującego posiłku:

  1. danie „jednogarnkowe” o pojemności 0,6 litra na osobę

 3. Przykładowe posiłki jednogarnkowe:

  1. zupa (warzywna lub mięsno-warzywna), itp.,

  2. leczo, strogonow, gulasz, dania z fasolą, dania z kapustą, itp.,

  3. dania z makaronem lub kaszą lub ryżem - z warzywami lub mięsem, itp.

  4. naleśniki, pierogi, itp.

 4. Wykonawca zapewni:

  1. dwa razy w tygodniu zupę,

  2. raz w tygodniu posiłek jarski inny niż zupa,

  3. dwa razy w tygodniu posiłek inny niż zupa i posiłek jarski.

 5. Dzienna ilość posiłków: 40

 6. Termin dostawy: codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 11.00 do 12.00. W trakcie realizacji umowy, godzina dostawy posiłków może ulec zmianie, co zostanie uzgodnione z Wykonawcą minimum 1 dzień wcześniej.

 7. Szacowana ilość dni roboczych: 208 w tym 146 dni w 2021r. i 62 dni w 2022r. (może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od obecności uczestników na zajęciach).

 8. Szacowana ilość posiłków w okresie realizacji umowy: 40 szt. x 208 dni = 8.320 szt.

 9. Szacowana ilość posiłków, która przełoży się na wartość umowy, może ulec zmianie i jest uzależniona od wyników rekrutacji, frekwencji uczestników projektu oraz rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia.

 10. W przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu przewiduje się zwiększenie ilości posiłków oraz terminu obowiązywania umowy.

 11. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego dostarczenia posiłków dla 40 osób, chyba że Zamawiający zgłosi Wykonawcę inną liczbę posiłków na dany dzień. Zmiana ilości zamawianych posiłków na następny dzień musi być zgłoszona codziennie do godz. 16.00 (zamówienie na poniedziałek składane będzie do godz. 16.00 w piątek). Jeżeli zmiana nie będzie zgłoszona (telefonicznie lub mailowe), Wykonawca przyjmuje, że ma dostarczyć maksymalną liczbę planowanych posiłków (dla 40 osób).

 12. W przypadku zmniejszenia liczby zamówionych posiłków, Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania łącznej wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził żadnych roszczeń.

 13. Termin obowiązywania umowy: od 07.06.2021 do 31.03.2022.

 14. Miejsce dostawy: Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 40 Świetlica Integracyjna (siedziba Stowarzyszenia).

 15. Warunki dostawy posiłku:

  1. posiłki mają być dostarczane ciepłe, w termosach termoizolacyjnych, zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności

  2. na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek odbierania termosów oraz ich mycia i wyparzania.

 16. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu menu na cały tydzień z wyprzedzeniem zawsze do czwartku do godz. 13.00 poprzedzającego tydzień dostawy wraz z informacją o wartości kalorycznej posiłków. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu co do zaproponowanego menu, Wykonawca przyjmuje, że Zamawiający go akceptuje.

 17. Wykonawca zobowiązuje się, że menu obiadowe nie będzie się powtarzało w okresie kolejnych 14 dni kalendarzowych.

 18. Inne warunki udziału w postępowaniu:

  1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki z produktów zakupionych we własnym zakresie, wysokiej jakości bez dodatków preparatów zastępczych, preparatów zwiększających objętość i innych wpływających na zmianę smaku, zapachu, konsystencji potraw itp.

  2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant oraz gotowych produktów.

  3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

  4. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.).

  5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków.

  6. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków.

  7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików) – w tej sytuacji cena jednostkowa będzie ustalona indywidualnie z Wykonawcą.

 19. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania zasad higieny przy sporządzaniu i dystrybucji posiłków i utrzymania odpowiedniej temperatury posiłków oraz przewozu w przystosowanych do tego celu termosach termoizolacyjnych oraz pojazdem dostosowanym do przewozu żywności.

 20. Zamawiający wskaże pracownika, który potwierdzi każdego dnia odbiór dostarczonych posiłków w zamawianych ilościach w formie protokołu. Protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

 21. Posiłki będą podawane samodzielnie przez uczestników Świetlicy Integracyjnej.

 22. Stowarzyszenie zapewni własne sztućce i talerze. 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Planowany termin wykonania zamówienia: od 07.06.2021 do 31.03.2022 (od poniedziałku do piątku w dni robocze)

 2. Planowany okres realizacji umowy 07.06.2021 – 31.03.2022.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia usługi.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW

 1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań (Załącznik nr 2). Oświadczenie muszą złożyć wszyscy reprezentanci Wykonawcy. Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia. Weryfikacja warunku nastąpi na podstawie dokumentów rejestrowych Wykonawcy złożonych jako załącznik do oferty (KRS, CEIDG, inny dokument) oraz oświadczenia zawartego w ofercie;

  2. Posiadają uprawnienia do świadczenia usługi cateringu dla odbiorcy zewnętrznego i przewozu posiłków obiadowych w termosach, co jest potwierdzone stosownymi zaświadczeniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Warunek zostanie spełniony jeśli Oferent złoży, jako załącznik do oferty, stosowne zaświadczenia oraz na podstawie oświadczenia znajdującego się w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1).

  3. Dysponują niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne i terminowe wykonanie niniejszego zamówienia; Weryfikacja warunku nastąpi na podstawie oświadczenia znajdującego się w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1);

  4. Zobowiążą się do realizowania przedmiotu zamówienia przestrzegając przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy przygotowaniu i dostarczaniu przedmiotu zamówienia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie badania lekarskie i epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także posiadali aktualne szkolenia BHP i p.poż. Weryfikacja warunku nastąpi na podstawie oświadczenia znajdującego się w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1).

  5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku nie spełnienia warunku – oferta zostanie odrzucona. 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Oferta musi być sporządzona na „Formularzu ofertowym”, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

 3. Do Formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) muszą być załączone następujące załączniki/dokumenty:

 1.  
  • KRS, CEIDG, inny dokument na podstawie, którego działa Oferent oraz jeśli nie wynika to z dokumentów rejestrowych, inne dokumenty poświadczające umocowanie do reprezentowania / składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta / złożenia oferty;

  • Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych;

  • Zaświadczenia ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, potwierdzające posiadanie uprawnienia do wykonywania cateringu dla odbiorcy zewnętrznego i przewozu posiłków obiadowych w termosach;

  • Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);

 1. Oferta i wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi).

 2. Osoby upoważnione do podpisania oferty, muszą bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana wprost w powołanych dokumentach stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

 3. Oferta musi zawierać pełną nazwę Wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail), NIP, REGON.

 4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” (załącznik nr 1) i określenia w nim ceny jednostkowej brutto i netto. Ceny oferty muszą być przedstawione w PLN i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 5. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów przygotowania oraz dostarczenia posiłków do siedziby Stowarzyszenia, jak również opłat i podatków.

 6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

 7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

 8. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 9. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o braku powiązań, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 10. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie wszystkich dołączonych załączników.

 11. Ofertę należy dostarczyć w terminie do końca dnia 03.06.2021r.

 12. Miejsce i sposób złożenia oferty (1 z 3 możliwych sposobów):

 1. drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail Zamawiającego: wtz.grodzisk@wp.pl z tematem wiadomości: „Oferta do Zapytania Ofertowego nr 02/05/PFRON/2021”;

 2. osobiście w siedzibie Zamawiającego, w kopercie z dopiskiem „Oferta do Zapytania Ofertowego nr 02/05/PFRON/2021”;

 3. pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego, z dopiskiem „Oferta do Zapytania Ofertowego nr 02/05/PFRON/2021”;

 1. W przypadku oferty składanej drogą pocztową decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

 2. Zamawiający uzna ofertę za nieważną jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie.

 3. Zamawiający Wykluczy Wykonawcę z postępowania, w przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w części III zapytania ofertowego oraz złożenia oferty niezgodnie z wymogami opisanymi powyżej.

 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 5. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

 6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną. 1. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

  1. Do kryterium została przypisana waga określona udziałem procentowym.

  2. Zamawiający będzie oceniał oferty w oparciu o 1 kryterium – cena jednostkowa brutto - waga 100%.

  3. Oferty będą podlegać ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów:

Najniższa cena jednostkowa brutto

---------------------------------------------------- x 100 x 100% = ilość punktów

Cena jednostkowa brutto ocenianej oferty

 1.  
  1. Cena ofertowa brutto za 1 posiłek musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  2. Podana w ofercie cena ofertowa brutto za 1 posiłek musi zawierać wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Maksymalna ilość punktów za kryterium cena jednostkowa brutto wynosi 100 punktów.

  4. W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej, co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami. W cenie ofertowej brutto Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia.

  5. Zamawiający wybierze Oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i uzyska największą liczbę punktów.

  6. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  7. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zaliczki na poczet zamówienia.

 

 1. INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie wysłana drogą elektroniczną do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w ustalonym terminie.

 2. Informacja o wyniku postępowania będzie zawierała nazwę i siedzibę wybranego Wykonawcy oraz zaproponowaną przez niego cenę.

 3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, a jej cena nie będzie przekraczać kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy, który planowany będzie nie wcześniej niż 2 dni po przekazaniu informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 5. W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę wybrano za najkorzystniejszą odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza spośród pozostałych, poddanych ocenie ofert (uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów).

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z potencjalnym Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w stosunku do pozostałych ofert, w przypadku gdy wartość ofert przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Zapytania Ofertowego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zakontraktował we wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych usług, a negocjacje nie przyniosły obniżenia ceny. 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ZAWARCIA UMOWY

 1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania (Załącznik nr 3).

 2. Planowany termin podpisania umowy: 07.06.2021.

 3. Termin obowiązywania umowy: 07.06.2021 – 31.03.2022.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu podpisania umowy na późniejszy, co wpłynie na zmianę terminu obowiązywania umowy.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie zamówienia posiłków według specjalnych potrzeb żywieniowych (np. dieta cukrzycowa, wątrobowa, bezglutenowa, itp.) uczestników Świetlicy Integracyjnej, jeśli tacy uczestnicy wystąpią. Ceny na takie posiłki zostaną odrębnie ustalone z Wykonawcą.

 6. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta nastąpi w sposób odpowiadający zmianie przepisów i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie nowych przepisów i tyko w odniesieniu do części zamówienia realizowanych po tym terminie.

 7. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie realizacji projektu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy czym przedmiotowe odstąpienie może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

 8. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały czas trwania niniejszej umowy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej wartości podpisanej umowy. Wykonawca ma obowiązek, przed rozpoczęciem świadczenia usługi cateringowej, przedłożyć dokument ubezpieczeniowy.

 9. W przypadku braku realizacji zamówienia zgodnie z ustaleniami pomiędzy Stronami lub bez zachowania należytej staranności bądź w przypadku nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn niezależnych od niego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego.

 10. Za nienależyte wykonanie umowy, strony uznają w szczególności niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie posiłków, dostarczenie posiłków niezgodnych z zapytaniem ofertowym lub umową, w tym posiłków nieświeżych, posiłków o nieodpowiedniej gramaturze lub temperaturze, dostarczenie zbyt małej liczby posiłków, dostarczenie posiłków w nieodpowiednich opakowaniach, brak spełnienia klauzul społecznych.

 11. Za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia kar umownych:

 • w wysokości 0,1% wartości całej umowy za każdy dzień nienależytego wykonania umowy;

 1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, stanowiącego wartość umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

 2. Warunki płatności:

  1. po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowana była dostawa przedmiotu zamówienia,

  2. po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia protokołem potwierdzającym dostawę przedmiotu zamówienia,

  3. na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

  4. zapłata za fakturę nastąpi w terminie 7 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

 3. Zamawiający zastrzega, że płatności dokonywane będą na podstawie rzeczywiście zrealizowanej liczby posiłków. 1. POZOSTAŁE INFORMACJE

 1.  
  1.  
   1.  
    1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie upubliczniona w taki sam sposób jak zapytanie ofertowe. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

    2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez konieczności podawania przyczyny, także po terminie otwarcia ofert. 1. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Formularz Ofertowy

 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 3. Projekt umowyIwona Mejsner

Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych MALWA PLUS

Grodzisk Mazowiecki, dn. 24.05.2021r. 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/05/PFRON/2021

na dostawę wyżywienia dla 40 uczestników Świetlicy Integracyjnej

w ramach projektu „Aktywni - Samodzielni uczestnicy Świetlicy Integracyjnej Malwa Plus” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1.  
  1. Dane Oferenta:

……………………….…………………………...

…………………………………………………….

…………………………………………………….

(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)

NIP:………………………………………………

REGON: ………………………………………..

tel.:……………….………………………………

e-mail: ………….……………………………….

OFERTA

 1. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w ramach Zapytania ofertowego nr 02/05/PFRON/2021 na dostawę wyżywienia dla 40 uczestników Świetlicy Integracyjnej w Grodzisku Mazowieckim,

oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym za

cenę jednostkową netto ……….. zł (słownie: ………………………………………………….) i

cenę jednostkową brutto ……… zł (słownie: ………………………………………………..…….),

w tym podatek VAT ………….. zł ze stawką ………………….%.

Oświadczam, że:

 • Jestem/jesteśmy związany/ni niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 • Składając ofertę akceptuję/jemy, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku mojego działania (złożenie oferty a następnie wycofanie się).

 • Akceptuję/jemy termin wykonania przedmiotu Zapytania.

 • Prowadzę/imy działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia i posiadam/y stosowny wpis w dokumencie rejestrowym, potwierdzający możliwość świadczenia usługi zgodnej z zakresem Zapytania ofertowego.

 • Posiadam/my uprawnienia do świadczenia usługi cateringu dla odbiorcy zewnętrznego i przewozu posiłków obiadowych w termosach, co jest potwierdzone stosownymi zaświadczeniami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

 • Dysponuję/jemy niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne i terminowe wykonanie Zamówienia zgodnie z zakresem Zapytania ofertowego.

 • Zobowiązuję/emy się do realizowania przedmiotu zamówienia przestrzegając przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy przygotowaniu i dostarczaniu przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez dbanie o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

 • Zobowiązuję/emy się do zapewnienia, aby wszyscy pracownicy posiadali odpowiednie badania lekarskie i epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także posiadali aktualne szkolenia BHP i p.poż.

 • Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do należytego zrealizowania usługi, dostawy posiłków do siedziby Stowarzyszenia, jak również opłat i podatków (w tym podatek VAT).

 • Gwarantuję/jemy, że cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji zamówienia.

 • Zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/simy do niego żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/liśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

 • Zobowiązuję/my się do realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (pkt. II zapytania ofertowego).

 • Zapoznałem/liśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego i zobowiązuję/jemy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 • Wymagania stawiane przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy zostały przeze mnie/przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję/jemy się, w przypadku wybrania mojej/naszej oferty, do wykonania zamówienia zgodnie z nimi.

 • Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………………………………………………………………. (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

Do oferty załączam/my następujące dokumenty:

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (KRS, CIGD, inny dokument);

 • Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie o braku powiązań kapitałowo-osobowych;

 • Zaświadczenia ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dot.: ……………………………….;

 • Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy)*

 • ……………………………………… (inne, wymienić jakie, jeśli dotyczy)

………….………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta/Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślićZałącznik nr 2 do Zapytania ofertowegoOŚWIADCZENIE

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/05/PFRON/2021

na dostawę wyżywienia dla 40 uczestników Świetlicy Integracyjnej

w ramach projektu „Aktywni - Samodzielni uczestnicy Świetlicy Integracyjnej Malwa Plus” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ja niżej podpisany(a)

……………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że jestem/nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………………………..

Data i podpis Beneficjenta lub osoby uczestniczącej w postępowaniu

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowegoUMOWA NR 02/05/PFRON/2021

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/05/PFRON/2021

na dostawę wyżywienia dla 40 uczestników Świetlicy Integracyjnej

w ramach projektu „Aktywni - Samodzielni uczestnicy Świetlicy Integracyjnej Malwa Plus” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychzawarta w dniu 07.06.2021r. w Grodzisku Mazowieckim, pomiędzy:

STOWARZYSZENIEM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MALWA PLUS z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim kod 05-825 Grodzisk Mazowiecki przy ul. Traugutta 40 wpisaną do KRS nr 0000374369 NIP 5291789347, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

 1. Iwonę Mejsner – Prezesa Zarządu

Zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

 1. ………………

§ 2

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w zakresie realizacji Zapytania ofertowego 02/05/PFRON/2021 realizowanego w ramach projektu „Aktywni - Samodzielni uczestnicy Świetlicy Integracyjnej Malwa Plus” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 2. Integralną częścią umowy jest Zapytanie Ofertowe nr 02/05/PFRON/2021, które precyzuje szczegółowo warunki wykonania przedmiotu zamówienia oraz złożona przez wybranego Wykonawcę oferta.

§ 2

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej dla 40 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (przygotowanie i dostawa posiłków do Świetlicy Integracyjnej w Grodzisku Mazowieckim), zgodnie z wymogami podanymi w zapytaniu ofertowym nr 02/05/PFRON/2021.

 2. Usługa cateringowa obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłku „jednogarnkowego” według opisu wskazanego w zapytaniu ofertowym nr 02/05/PFRON/2021.

 3. Szacowana ilość posiłków w okresie realizacji umowy wynosi: 8.320 szt.

 4. Szacowana ilość posiłków, która przełoży się na wartość umowy, może ulec zmianie i jest uzależniona od wyników rekrutacji, frekwencji uczestników projektu oraz rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia.

 5. Posiłki mają być dostarczane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 12.00. W trakcie realizacji umowy, godzina dostawy posiłków może okazjonalnie ulec zmianie, co zostanie uzgodnione z Wykonawcą minimum 1 dzień wcześniej.

 6. Wykonawca zobowiązuje się do codziennego dostarczenia posiłków dla 40 osób, chyba że Zamawiający zgłosi Wykonawcę inną liczbę posiłków na dany dzień. Zmiana ilości zamawianych posiłków na następny dzień musi być zgłoszona codziennie do godz. 16.00 (zamówienie na poniedziałek składane będzie do godz. 16.00 w piątek). Jeżeli zmiana nie będzie zgłoszona (telefonicznie lub mailowe), Wykonawca przyjmuje, że ma dostarczyć maksymalną liczbę planowanych posiłków (dla 40 osób).

 7. Zamawiający zastrzega sobie zmianę okresu realizacji przedmiotu zamówienia, ilości zamówionych posiłków oraz wartości umowy.

 8. Wymogi w zakresie dostarczenia i przygotowania przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w Zapytaniu ofertowym nr 02/05/PFRON/2021.

§ 3

 1. Dostawca otrzyma za każdy dostarczony posiłek cenę netto ….. PLN cenę brutto …… PLN (słownie: ………….) wraz z podatkiem VAT w kwocie: …. PLN, stawka VAT …%.

 2. Łączna szacowana wartość umowy wynikająca z szacowania ilości dostarczonych posiłków wynosi na dzień podpisania umowy: netto ………… PLN, brutto ………… PLN (słownie: ………………….) wraz z podatkiem VAT w kwocie ………….. PLN.

 3. Zamawiający zastrzega, że zapłaci wyłącznie za taką ilość posiłków, jaką Zamawiający zamówił (i odebrał protokołem odbioru) i w związku z tym szacowana wartość umowy może ulec zmianie.

 4. Za posiłek zaoferowany, lecz nie dostarczony Zamawiający nie zapłaci.

 5. Cena określona w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (w tym m.in. koszty transportu i dostawy na miejsce spożycia posiłku i opakowań).

 6. Wartość, o której mowa w §3 jest rozumiana jako cena stała, nie podlegająca żadnym zmianom i obejmuje wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość, w tym opłaty, podatki (również podatek VAT).

 7. Podstawę rozliczenia wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie dzienny protokół dostarczenia posiłku, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę (wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

 8. Protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia zbiorczej faktury VAT na koniec każdego miesiąca, w którym dostarczane były posiłki.

 9. Warunki płatności:

  1. po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowana była dostawa przedmiotu zamówienia,

  2. po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia protokołem potwierdzającym dostawę przedmiotu zamówienia,

  3. na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

  4. zapłata za fakturę nastąpi w terminie 7 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

 10. Należność za zrealizowaną usługę płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy – nr rachunku ……………………………………..………, w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury.

 11. Wynagrodzenie o którym mowa w §3 jest finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 4

 1. Wykonawca zobowiązuje się do:

  1. przygotować posiłki z produktów zakupionych we własnym zakresie, wysokiej jakości bez dodatków preparatów zastępczych, preparatów zwiększających objętość i innych wpływających na zmianę smaku, zapachu, konsystencji potraw, itp.

  2. świadczenia przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant oraz gotowych produktów.

  3. świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

  4. przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.).

  5. posiadania aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków.

  6. przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków.

  7. do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej, bezglutenowej, cukrzycowej uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików) – w tej sytuacji cena jednostkowa będzie ustalona indywidualnie z Wykonawcą.

  8. przestrzegania zasad higieny przy sporządzaniu i dystrybucji posiłków i utrzymania odpowiedniej temperatury posiłków oraz przewozu w przystosowanych do tego celu termosach termoizolacyjnych oraz pojazdem dostosowanym do przewozu żywności.

  9. do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej wartości podpisanej umowy. Wykonawca ma obowiązek, przed rozpoczęciem świadczenia usługi cateringowej, przedłożyć dokument ubezpieczeniowy. Polisa ubezpieczeniowa powinna być zawarta na okres realizacji niniejszej umowy.

§ 5

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej postaci aneksu.

 2. Zamawiający zastrzega sobie dokonywanie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działający z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 3. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiana ta nastąpi w sposób odpowiadający zmianie przepisów i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie nowych przepisów i tyko w odniesieniu do części zamówienia realizowanych po tym terminie.

 4. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu oraz terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §2 w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy oraz Wykonawcy w szczególności brak środków finansowych.

 5. Zmiany nie będą prowadziły do zmiany charakteru umowy.

 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy w zakresie zamówienia posiłków według specjalnych potrzeb żywieniowych (np. dieta cukrzycowa, wątrobowa, bezglutenowa, itp.) uczestników Świetlicy Integracyjnej, jeśli tacy uczestnicy wystąpią. Ceny na takie posiłki zostaną odrębnie ustalone z Wykonawcą.

§ 6

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie realizacji projektu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy czym przedmiotowe odstąpienie może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

 2. W przypadku braku realizacji zamówienia zgodnie z ustaleniami pomiędzy Stronami lub bez zachowania należytej staranności bądź w przypadku nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn niezależnych od niego. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od niego.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku jej nienależytego wykonywania przez Wykonawcę.

 4. Za nienależyte wykonanie umowy, strony uznają w szczególności niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie posiłków, dostarczenie posiłków niezgodnych z zapytaniem ofertowym lub umową, w tym posiłków nieświeżych, posiłków o nieodpowiedniej gramaturze lub temperaturze, dostarczenie zbyt małej liczby posiłków, dostarczenie posiłków w nieodpowiednich opakowaniach.

 5. Za niewykonane lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia kar umownych:

  1. w wysokości 0,1% wartości całej umowy za każdy dzień nienależytego wykonania umowy;

 6. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, stanowiącego wartość umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 7

 1. Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do kontaktów w związku z realizacją niniejszej umowy będzie: Joanna Purtak tel.: 510-373-997.

 2. Osobą upoważnioną po stronie Wykonawcy do kontaktów w związku z realizacją niniejszej umowy będzie …………….

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, tj. jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy................................................................ ............................................................

Zamawiający Wykonawca

Załącznik Nr 1 do umowy nr 02/05/PFRON/2021

Protokół odbioru przedmiotu zamówienia:

Data dostarczenia posiłków

Ilość dostarczonych posiłków

Podpis pracownika Zamawiającego potwierdzającego odbiór posiłków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

Grodzisk Mazowiecki, dnia …………………Potwierdzam odbiór ………….……… (szt.) posiłków

dostarczonych przez Wykonawcę w miesiącu/roku ……………… /…………………

...................................................... ............................................................

Kierownik Projektu Wykonawca

 

 

6 czerwca 2016 roku pożegnaliśmy na zawsze Pana Jacka Banaszczyka

Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MALWA PLUS

Będziemy pamiętać                       

                      

                   Zarząd Stowarzyszenia, kadraWTZ

           i uczestnicy Stowarzyszenia

                         

 

 

 

 

WITAMY 

na stronie Naszego Stowarzyszenia

"MALWA PLUS"

1% Podatku

dla Naszego Stowarzyszenia            

KRS-0000374369

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Nasze konto: Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

62 8931 0003 0533 4112 2000 0001