Grodzisk Mazowiecki, dn. 02.11.2017r.


 

INFORMACJA O PROJEKCIE NR RPMA.09.01.00-14-8192/17-00 pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WTZ MALWA PLUS I ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ”

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus uprzejmie informujemy, że od 01.11.2017r. rozpoczyna realizację projektu pn. „AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WTZ MALWA PLUS I ŚWIETLICY INTEGRACYJNEJ” nr RPMA.09.01.00-14-8192/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Celem głównym projektu jest „Zwiększenie szans na zatrudnienie 90 ON (36K,54M) zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywną integrację w WTZ i świetlicy integracyjnej do X/2019r. Projekt skierowany jest wyłącznie do 90 osób niepełnosprawnych [ON] ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, głównie z upośledzeniem umysłowym, psychicznie chorych i niepełnosprawnością sprzężoną.

Wartość projektu: 1.236.672,00. Dofinansowanie 1.164.072,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 989.337,60 zł.

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 31.10.2019.

 

Wsparcie ON odbywać się będzie na podstawie ścieżki reintegracji stworzonej indywidualnie dla każdej ON, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Usługi aktywnej integracji ukierunkowane są na podjęcie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

Projekt przewiduje wsparcie 90 osób niepełnosprawnych usługami aktywnej integracji, w tym:

 • dla obecnych 40 uczestników WTZ (rekrutacja zamknięta)
 • dla nowych 10 uczestników WTZ (rekrutacja otwarta z listy rezerwowej WTZ MALWA PLUS oraz z regionu OPS i PCPR w Grodzisku Mazowieckim)
 • dla 40 nowych uczestników świetlicy integracyjnej (rekrutacja otwarta z regionu OPS i PCPR w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowa i Żyrardowa). Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 01.11.2017r. i będzie trwała do 30.04.2018r. w zależności od formy wsparcia.

Kryteria formalne:

 • osoba niepełnosprawna ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • osoba niepełnosprawna zamieszkała w powiecie grodziskim, pruszkowskim i żyrardowskim (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego)
 • osoba niepełnosprawna dorosła (ukończone 18 lat)
 • osoba do WTZ musi mieć wskazanie do WTZ w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Preferencje udziału w projekcie:

 • osoba niepełnosprawna uczestnicząca w POPŻ 2014-2020 (1 pkt.)
 • osoba niepełnosprawna samotna (1 pkt.)
 • osoba niepełnosprawna z powiatu grodziskiego (1 pkt.)

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w jego siedzibie.

Z każdym z uczestników zostanie podpisana umowa na wzór kontraktu socjalnego, która określi uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej.

 

Formy wsparcia kierowane do uczestników

Zadanie 1: Diagnoza i ścieżka reintegracji dla 90 osób niepełnosprawnych (36K i 54M) ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności [okres realizacji XI/2017-IV/2018]

 

Działania obejmą: Opracowanie ścieżki reintegracji z pogłębioną diagnozą obszarów problemowych dla wszystkich 90 uczestników projektu. Raport z diagnozy wskaże obszary, które wymagają dalszej aktywizacji i

aktywnej integracji oraz określi indywidualną ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej wskazującej na przywrócenie bądź wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, analiza motywacji do podjęcia pracy i potencjalnego środowiska pracy. Ścieżka wskaże również pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych, rodzaj terapii, obszary do wzmocnienia, predyspozycji, stopnia rozwoju posiadanych kompetencji, dalsze cele rehabilitacji społeczno-zawodowej; listę zawodów dostępnych dla danej osoby niepełnosprawnej. Z 90 uczestnikami zostanie podpisana umowa na wzór kontraktu socjalnego,

która określi uprawnienia i zobowiązania stron umowy do wspólnie podejmowanych działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej.

 

Zadanie 2: Aktywna integracja dotychczasowych 40 uczestników WTZ MALWA PLUS [14K/26M] ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności [okres realizacji XI/2017 – X/2019]

 

Oferta WTZ zostanie rozszerzona o:

¾     uruchomienie nowej pracowni ekonomicznej, która wykształci pożądane kompetencje społeczne,

¾     pomoc indywidualną osób niepełnosprawnych w WTZ oraz w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych, trening umiejętności w rzeczywistych warunkach,

¾     zajęcia w ramach kół terapeutycznych, rozwijające zainteresowania i zdolności osób niepełnosprawnych poprzez organizację takich zajęć jak: florystyka, fotografia, dziennikarstwo, teatr, lalkarstwo, filcowanie, ceramika, robienie świec, itp.) we współpracy ze specjalistami, którzy poprowadzą wzorcowe zajęcia,

¾     zajęcia integracyjne – poza WTZ (wyście do teatru, muzeum, wystawy, organizacja wycieczek, piknik integracyjny z pokazem prac osób niepełnosprawnych),

¾     po roku kompleksowej integracji 5 osób niepełnosprawnych spośród 40 będzie w stanie uczestniczyć w stażach w ZPCH, a 1 podejmie zatrudnienie w ZPCH.

 

Zadanie 3: Aktywna integracja 10 ON ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności [okres realizacji XI/2017 – X/2019] w zajęciach zorganizowanych na wzór WTZ MALWA PLUS 

 

Działania będą polegały na zorganizowaniu 2 nowych pracowni terapeutycznych (ogólnorozwojowej i

witrażu), które zapewnią pobyt dla dodatkowych 10 osób niepełnosprawnych przez 7h x 5dni w tygodniu. Pracownia ogólnorozwojowa pozwoli podtrzymać  zdolność pisania, czytania, liczenia a także wpłynie na ogólny rozwój społeczno-zawodowy uczestników. Pracownia witrażu pozwoli rozwijać umiejętności plastyczne osób niepełnosprawnych, wyćwiczy cierpliwość, samodzielność, wiarę we własne siły, estetykę.

Obszary wsparcia nowych 10 i obecnych 40 uczestników WTZ w ramach projektu obejmie następujące sfery:

 • czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej (np. higiena osobista, samodzielność w ubiorze, jedzeniu, poruszanie się po okolicy, odpowiednie zachowanie w miejscach publicznych, aktywny udział w imprezach integracyjnych),
 • psychofizycznych sprawności (np. rehabilitacja fizyczna, praca nad równowagą psychiczną, nabieranie śmiałości w kontaktach międzyludzkich, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach),
 • podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych (rozwijanie umiejętności zawodowych zgodnie z profilem danej pracowni, trening ekonomiczny, nawiązywanie relacji z innymi uczestnikami w pracowniach, rozwijanie poczucia odpowiedzialności),
 • rozwój zainteresowań w ramach kół tematycznych i zajęć integracyjnych poza WTZ.  

Po zakończonym projekcie osoba zostanie przyjęta oficjalnie w poczet uczestników MALWA PLUS.

 

Zadanie 4: Utworzenie świetlicy integracyjnej dla 40 ON [18K i 22M] ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności [okres realizacji XI/2017 – X/2019]

 

W ramach zadania zostanie utworzona świetlica integracyjnej dla 40 osób niepełnosprawnych, które wymagają aktywnej integracji i rehabilitacji, a z przyczyn formalnych nie mogą zostać przyjęte do WTZ (brak wskazania w orzeczeniu). Świetlica będzie świadczyła swoje usługi w godz. 10-18 w dni robocze. Oferta zajęć świetlicy

obejmie:

 • artoterapię,
 • terapię ogólnie usprawniającą czynności psychofizyczne;
 • muzykoterapię,
 • biblioterapię,
 • socjoterapię,
 • teatr, taniec, rehabilitację ruchową i społeczną,
 • kulturoznawstwo,
 • kulinaria.

Dodatkowo wzmacniane będą kompetencje społeczne tj. zwiększenie samodzielności, zaradności, aktywności społecznej.

Dla 10 osób osiągających najlepsze efekty integracji zostaną przeprowadzone akredytowane przez Kuratora Oświaty kursy z szycia 40h i florystyki 40h zakończone egzaminem. Ukończenie kursu stworzy możliwość pozyskania pracy w ZAZ/ZPCH.

Obszary wsparcia dla 40 ON (18K/22M) przyjętych do świetlicy środowiskowej obejmą takie same działania jak w przypadku nowych uczestników WTZ:

 • czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej (np. higiena osobista, samodzielność w ubiorze, jedzeniu, poruszanie się po okolicy, odpowiednie zachowanie w miejscach publicznych, aktywny udział w imprezach integracyjnych),
 • psychofizycznych sprawności (np. rehabilitacja fizyczna, praca nad równowagą psychiczną, nabieranie śmiałości w kontaktach międzyludzkich, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach),
 • podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych (rozwijanie umiejętności zawodowych zgodnie z profilem danej pracowni, trening ekonomiczny, nawiązywanie relacji z innymi uczestnikami w pracowniach, rozwijanie poczucia odpowiedzialności).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Joanna Purtak

Kierownik Projektu